การบริจาคภาษีแก่พรรคการเมือง
โดย พงศกร วังคำ 29 ธันวาคม 2565
ขยายตัวอักษร :

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนผู้เสียภาษีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบ ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี  2565 (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91) โดยแสดงเจตนาด้วยการทำเครื่องหมายในช่องประสงค์อุดหนุนเงินภาษี พร้อมทั้งกรอกจำนวนเงินภาษีที่จะอุดหนุน ได้ไม่เกิน 500 บาท (www.ect.go.th และ www.rd.go.th) โดยไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มแต่อย่างใด และกรมสรรพากรจะดำเนินการรวบรวมและจัดทำรายชื่อพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนพร้อมยอดรวมเงินภาษีของแต่ละพรรคการเมืองส่งนายทะเบียนพรรคการเมือง พร้อมกับโอนเงินดังกล่าว ให้กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนประจำปีให้แก่พรรคการเมืองต่อไป

ทั้งนี้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มีสัญชาติไทยและมีภาษีที่ต้องชำระ) สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2565 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 หรือยื่นแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ตามที่กรมสรรพากรกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบออนไลน์ 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

เข้าชมทั้งหมด 28878 ครั้ง