ชี้แจงกรณีหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและพรรคการเมืองไม่ตรงกัน
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 17 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

               ตามที่มีการวิเคราะห์ข่าวทาง ยูทูป ของ “ลอย ชุมพงษ์ทอง” ในประเด็นที่ทำไมพรรคการเมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ จึงได้รับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อจนได้รับเลือกตั้งพรรคละหนึ่งคนเป็นเพราะ กกต. ผิดพลาดไม่ยอมใช้เลขพรรคกับเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเป็นหมายเลขเดียวกันทำให้ประชาชนเกิดความสับสน จึงเป็นเหตุให้กาคะแนนผิดไปจากเจตนาของประชาชน นั้น

               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า การกำหนดหมายเลขพรรคการเมือง (แบบบัญชีรายชื่อ) และหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กล่าวคือตามมาตรา 56 แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 กำหนดให้ “พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้..”

               ดังนั้น ในการสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง จึงต้องส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน และจะได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในขณะที่สมัครเรียบร้อยแล้ว ส่วนหมายเลขผู้สมัครแบบบบัญชีรายชื่อจะได้รับก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้นในภายหลังจากส่งผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้งแล้ว หมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ
จึงไม่เป็นหมายเลขเดียวกัน การวิเคราะห์ของ “ลอย ชุมพงษ์ทอง” ดังกล่าว จึงเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและบทบัญญัติของกฎหมายณ็Hk=l

เข้าชมทั้งหมด 130 ครั้ง