“กกต.” สั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 19 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

                   ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

                   คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานกรณีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศงดลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้นั้น ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ด้วยในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.45 นาฬิกา เกิดเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงทำให้ประรำที่เลือกตั้งล้ม และกระดานติดแผ่นป้ายประกาศล้มได้รับความเสียหาย และในระหว่างนั้นมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนมาปรากฎตัวในที่เลือกตั้ง แต่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ได้ประกาศงดลงคะแนน จึงไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 5 และข้อ 166 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติให้ยกเลิการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และให้มีการลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้ดำเนินการดังนี้

                    1. กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันลงคะแนนใหม่

                    2. ให้ดำเนินการลงคะแนนใหม่ โดยนำความในหมวดที่ 10 การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ การออกเสียงลงคะแนนใหม่ และการเลือกตั้งใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนที่ 2 การออกเสียงลงคะแนนใหม่ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

                      ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา อย่างพร้อมเพรียง

เข้าชมทั้งหมด 410 ครั้ง