ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ
โดย PR ECT 25 พฤษภาคม 2566
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

     ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ

รายการ

แบบแบ่งเขต

แบบบัญชีรายชื่อ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

52,195,920

52,195,920

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ

39,514,973

39,514,964

คิดเป็นร้อยละ

75.71

75.71

บัตรดี

37,190,071

37,522,746

บัตรเสีย

1,457,899

1,509,836

บัตรไม่เลือกฯ

866,885

482,303

บัตรดี คิดเป็นร้อยละ

94.12

94.96

บัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ

3.69

3.82

บัตรไม่เลือกฯ คิดเป็นร้อยละ

2.19

1.22

 

     ทั้งนี้ กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อไม่เท่ากัน เกิดจากกรณีผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไปเพียงประเภทเดียว แล้วไปลงคะแนนโดยไม่รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น      

     จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 400 คน

               พรรคเพื่อไทย                      จำนวน          112          คน

               พรรคก้าวไกล                      จำนวน          112          คน

               พรรคภูมิใจไทย                    จำนวน          68          คน

               พรรคพลังประชารัฐ                จำนวน          39          คน

               พรรครวมไทยสร้างชาติ           จำนวน          23          คน

               พรรคประชาธิปัตย์                  จำนวน          22          คน

               พรรคชาติไทยพัฒนา              จำนวน          9          คน

               พรรคประชาชาติ                    จำนวน          7          คน

               พรรคไทยสร้างไทย                จำนวน          5          คน

               พรรคเพื่อไทรวมพลัง              จำนวน          2          คน

               พรรคชาติพัฒนากล้า              จำนวน          1          คน

     จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ รวม 100 คน

               พรรคก้าวไกล                 คะแนนรวม       14,438,851          จำนวน      39  คน

               พรรคเพื่อไทย                 คะแนนรวม       10,962,522          จำนวน      29  คน

               พรรครวมไทยสร้างชาติ     คะแนนรวม         4,766,408          จำนวน      13  คน

               พรรคภูมิใจไทย               คะแนนรวม         1,138,202          จำนวน        3  คน

               พรรคประชาธิปัตย์            คะแนนรวม           925,349           จำนวน        3  คน

               พรรคประชาชาติ              คะแนนรวม           602,645           จำนวน        2  คน

               พรรคพลังประชารัฐ           คะแนนรวม           537,625           จำนวน        1  คน

               พรรคเสรีรวมไทย             คะแนนรวม           351,376           จำนวน        1  คน

               พรรคไทยสร้างไทย           คะแนนรวม           340,178          จำนวน        1  คน

               พรรคประชาธิปไตยใหม่      คะแนนรวม           273,428          จำนวน        1  คน

               พรรคใหม่                         คะแนนรวม           249,731         จำนวน        1  คน

               พรรคชาติพัฒนากล้า          คะแนนรวม           212,676         จำนวน        1  คน

               พรรคท้องที่ไทย                 คะแนนรวม           201,411         จำนวน        1  คน

               พรรคชาติไทยพัฒนา          คะแนนรวม           192,497         จำนวน        1  คน

               พรรคเป็นธรรม                   คะแนนรวม           184,817          จำนวน        1  คน

               พรรคพลังสังคมใหม่           คะแนนรวม           177,379          จำนวน        1  คน

               พรรคครูไทยเพื่อประชาชน   คะแนนรวม           175,182          จำนวน        1  คน

     ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้  เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป

     สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

     สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ได้ที่ https://official.ectreport.com/overview

เข้าชมทั้งหมด 1162 ครั้ง