วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
โดย admin 19 พฤษภาคม 2560
ขยายตัวอักษร :

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีความสอดคล้องกับแผนของประเทศทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง แผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ. 2561 –2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(OECT is internationally recognized professional organization in election process for democracy under the King’s Head of State.)

 

พันธกิจ

สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง
(To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are elected to hold public office.)

 

ค่านิยมร่วมขององค์กร “OECT”

Openness = เปิดกว้าง เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับโอกาส
Efficiency = มีประสิทธิภาพ
Communication = สื่อสารดี
Technology = ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี
 

ยุทธศาสตร์

  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
  • ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลืือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

เข้าชมทั้งหมด 27235 ครั้ง