ใบแดง-ใบเหลือง เครื่องมือกำราบทุจริตเลือกตั้ง
โดย admin 10 กันยายน 2558
ขยายตัวอักษร :
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5 คน จากบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีความเป็นกลางทางการเมือง ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งตัวแทนทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ภายใต้ปฐมบทรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

17 ปีที่ผ่านมา กกต. ได้ยกร่างกฎหมายและออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง สร้างมาตรฐานการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ประกาศลั่นสนั่นเมือง "ไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบบันไดสภา” มีการแจกใบเหลืองใบแดงในการเลือกตั้งจำนวนมหาศาล เครื่องมือกำราบนักการเมืองพรรคการเมืองทุจริตได้ชะงัดนัก!!

โดยในปี พ.ศ. 2543- 2558 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ไปแล้วมากกว่า 1,900 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็นการเลือกตั้งระดับต่างๆ ตามแผนภูมิด้านล่าง

ทั้งนี้ การเลือกตั้งจะเกิดความสมบูรณ์ตามครรลองแห่งประชาธิปไตยได้นั้น ย่อมต้องเป็นการเลือกตั้งที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรม ประชาชนมีอิสระในการเลือกด้วยวิจารณญาณของตน ปราศจากการครอบงำแทรกแซงจากอำนาจอิทธิพล ไม่ถูกชี้นำโน้มน้าวชักจูงด้วยอามิสสินจ้างใดๆ

งานด้านการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยภายใต้การนำของหัวเรือใหญ่ นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้รับผิดชอบหลัก เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการคัดกรองนักเลือกตั้งทั้งหลายก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งต้องอาศัยการวินิจฉัยอย่างรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็วตามกำหนดระยะเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีเลือกตั้งมีการพิจารณาให้ทั้งใบแดง ใบเหลือง และการนับคะแนนใหม่ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งระดับชาติ

การแก้ไขปัญหาการทุจริตเลือกตั้งให้มีผลเป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่การควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้ ยังต้องอาศัยองค์ประกอบหลากหลายควบคู่กันไป ทั้งกระบวนการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดีในชั้นศาล ระบบงานการข่าว มีเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่สำคัญจะต้องมีกฎหมายที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นงานนักการเมือง พรรคการเมืองและเครือข่ายสนับสนุนการทุจริตเลือกตั้ง โดยให้พนักงานสืบสวนสอบสวน และ ผอ.กต.จว.ฯลฯ เป็นเจ้าพนักงานคดีเลือกตั้งฯ มีอำนาจตรวจค้น จับกุม ได้เหมือน จนท.ปปส. ปปง. DSI ฯลฯ และควรมีมาตรการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรับเงินซื้อเสียง ซึ่งแต่เดิมกฎหมายบัญญัติให้มีความผิดถึงขั้นจำคุก น่าจะไม่ได้ผลเพราะผู้ขายเสียงสมยอมกับผู้ซื้อเสียง จึงควรใช้มาตรการเชิงบวกโดยให้สินบนนำจับ รับเงินก้อนใหญ่เหมือนคดียาเสพติดจากกองทุนพัฒนาประชาธิปไตย

รวมทั้งอาจทบทวนโทษบางอย่างให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเชิงป้องปรามด้วย เช่น โทษการซื้อเสียง กับการจัดเลี้ยง จัดมหรสพ โจมตีใส่ร้าย หลอกลวง ซึ่งมีความหนักเบาแห่งพฤติกรรมแตกต่างกัน แต่บัญญัติอยู่ในมาตราเดียวกัน ทำให้ได้รับโทษเท่ากัน มีผู้เสนอว่า โทษซื้อเสียงน่าตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต และถึงขนาดควรยึดทรัพย์สินนักการเมือง พรรคการเมืองที่ทุจริตเข้าเป็นกองทุนพัฒนาประชาธิปไตย

ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องทำคู่ขนานไปกับการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยในแนวทางที่ถูกต้อง ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งสร้างสำนึกให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองตั้งใจรับใช้พี่น้องประชาชน มิใช่เป็นเพียงผีปอบที่หลอกหลอนประชาชนด้วยนโยบายสวยหรู หากินกับประชาธิปไตยโดยใช้เงินเป็นพาหนะนำเข้าสู่อำนาจและตำแหน่งทางการเมือง

สังคมไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์ยาวนานในการเลือกตั้งตัวแทนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นนับครั้งไม่ถ้วน พรรคการเมืองหลายร้อยพรรคหลากหลายชื่อ นักการเมืองนับล้านคนผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่มี ทั้งความสำเร็จและน่าผิดหวัง ตราบใดที่ประเทศไทยยังมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราต้องมีการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งนั้นย่อมมิใช่เพียงแค่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่สนใจกระบวนวิธีการได้มาที่ถูกต้อง เราในฐานะประชาชนผู้มีอำนาจในมือ หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยประชาชนที่มีคุณภาพและรู้เท่าทันนักการเมือง พรรคการเมือง
เข้าชมทั้งหมด 2684 ครั้ง