เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.1 บ้านโคกไทร ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
โดย admin 23 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยนายสามารถ นาคสกุลผอ.กต.จว.พท.มอบหมายให้นายประภาส เศียรอุ่น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน นายสมทบ ไชยรัตน์ พนง.ลต. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งนายประเสริฐ ธรรมเพชร พนง.สืบสวนสอบสวน นางสาวเรวดี พ่านปาน พนง.สืบสวนสอบสวน และนายอำภรณ์ พูลฉิม พนง.ขับรถยนต์ จัดเวทีประชาคมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 1 บ้านโคกไทร ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 661 ครั้ง