กกต. มีมติแต่งตั้ง “พ.ต.อ.จรุงวิทย์” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ กกต. คนใหม่
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 09 พฤษภาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          โดยกระบวนการในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการคัดเลือก โดยเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๖ ท่าน คือ

                   ๑.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม   อดีตเลขาธิการศาลปกครอง

                   ๒.พันตำรวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                   ๓.นายแสวง บุญมี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                   ๔.นายธวัชชัย ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

                   ๕.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  อดีตกรรมการการเลือกตั้ง

                   ๖.นายฉัตร์ชัย ยอดอุดม  รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

                   ต่อมานายสมชัย  ศรีสุทธิยากร ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ขอถอนตัวออกจากการสมัคร จึงเหลือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๕ คน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศ ลงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต่อคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการฯได้ดำเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากเอกสารประกอบการรับสมัคร ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ประวัติการทำงาน ผลงาน  และการประเมินจากการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง                                              
          โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการฯ ต้องได้คะแนนทุกหมวดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ และเสนอรายชื่อผู้ผ่านการประเมินต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือก

          โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการฯ โดยได้ใช้วิธีลงคะแนนลับ และผลการลงคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปดำเนินการตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป  ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้แจ้งให้ พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา ลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๑๕ วัน และดำเนินการทำสัญญาจ้างต่อไป ซึ่งตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

                  

เข้าชมทั้งหมด 156 ครั้ง