กกต. สรุปยอดลงทะเบียนองค์กร จำนวน 476 องค์กร จาก 71 จังหวัด
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 30 ตุลาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

          พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยผลสรุปการยื่นคำขอลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศเปิดรับลงทะเบียนองค์กรระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2561 มีผู้แทนองค์กรมาลงทะเบียนองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 476 องค์กร จาก 71 จังหวัด ทั่วประเทศ ดังนี้

กลุ่ม 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง  51   องค์กร

กลุ่ม 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม           15  องค์กร

กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข               87  องค์กร

กลุ่ม 4 กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 79 องค์กร

กลุ่ม 5 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ 26 องค์กร

กลุ่ม 6 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม 18 องค์กร

กลุ่ม 7 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้าน การท่องเที่ยว 35 องค์กร

กลุ่ม 8 กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ 86 องค์กร

กลุ่ม 9 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม 38 องค์กร

กลุ่ม 10 กลุ่มอื่นๆ (ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอื่นๆ) 41 องค์กร

สำหรับจังหวัดที่มีองค์กรมีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ลงทะเบียนมากที่สุด 6 อันดับแรก ประกอบด้วย  กรุงเทพมหานคร จำนวน 115 องค์กร, สระแก้ว จำนวน  52 องค์กร, นนทบุรี จำนวน 18 องค์กร, นครราชสีมา จำนวน 14 องค์กร, ราชบุรี จำนวน 14 องค์กร และ    สมุทรปราการ จำนวน 14 องค์กร

นอกจากนี้จังหวัดที่ไม่มีองค์กรมีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาลงทะเบียน จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดระนอง, จังหวัดเลย, จังหวัดสตูล และจังหวัดอุทัยธานี

ส่วนกลุ่มอาชีพผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

1. กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข จำนวน 87 องค์กร

2. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 86 องค์กร

3. กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมงจำนวน 79 องค์กร

4. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง จำนวน 51 องค์กร

5. กลุ่มอื่นๆ (ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอื่นๆ) จำนวน 41 องค์กร

สำหรับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากการรับลงทะเบียนองค์กร ในระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กร และรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรซึ่งเป็นระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันปิดรับการลงทะเบียนองค์กร ต่อจากนั้นต้องประกาศผลการลงทะเบียนขององค์กร ภายใน 20 วัน นับแต่วันปิดรับการลงทะเบียนองค์กร กกต. รวมทั้งการพิจารณาคำร้องคัดค้านขององค์กร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 434 ครั้ง