“กกต.” เผยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 03 ธันวาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนของประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ ให้ได้ข้อยุติ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กำหนดระยะเวลาในการยื่นข้อร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561

      เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการยื่นข้อร้องเรียนหรือการแสดงความคิดเห็น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รายงานการรับข้อร้องเรียนการแบ่งเขตเลือกตั้ง ในพื้นที่ 33 จังหวัด จำนวน 98 คำร้อง โดยแบ่งเป็นข้อร้องเรียนการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดในภาคกลาง 19 คำร้องจังหวัดในภาคเหนือ 21 คำร้อง จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 คำร้อง และจังหวัดในภาคใต้ 6 คำร้อง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และเห็นชอบให้มีประกาศเขตเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 350 เขตเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในการพิจารณาต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หลักเกณฑ์ที่มีระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ที่กำหนดให้ การแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้รวมพื้นที่ของอำเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกันมีความสะดวกในการคมนาคม และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน หากการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ทำให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนไม่ใกล้เคียงกัน หรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกัน ก็ให้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยจะต้องทำให้จำนวนราษฎรมีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด

                   สำหรับข้อร้องเรียนการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้ยื่นภายหลังสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาในการยื่นข้อร้องเรียน สำนักงาน กกต. ได้รายงานให้ กกต. ทราบว่า ข้อร้องเรียนที่ยื่นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 11 คำร้อง ผลการตรวจสอบคำร้อง ปรากฏว่าเป็นข้อร้องเรียนที่แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชน ในจังหวัด โดยมีทั้งสนับสนุนและคัดค้านต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว ซึ่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประมวลเรื่องและนำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบแล้ว นายณัฏฐ์ กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 392 ครั้ง