“ กกต.” ให้ใบส้มผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. จังหวัดบุรีรัมย์
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 21 ธันวาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 76/2561 (40) วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กกต. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อ กกต. ว่ามีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 77 (1) เนื่องจาก   ผู้สมัครรายดังกล่าวได้โทรศัพท์ไปสัญญากับผู้สมัครรายอื่นว่าจะให้ค่าสมัครคืนหากลงคะแนนเลือกตนเองในการเลือกระดับจังหวัด ซึ่ง กกต. ได้มีมติ ดังนี้

          1. สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี (ใบส้ม) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง

          2. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 60 วรรคสอง

          3. ให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 มาตรา 44 

เข้าชมทั้งหมด 258 ครั้ง