กกต. ติวเข้มพรรคการเมืองใช้ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 29 สิงหาคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 21–23 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พรรคการเมืองในการใช้งานฐานข้อมูลพรรคการเมือง ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

     สำหรับการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมือง และกลยุทธ์การพัฒนามาตรการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีระบบบริหารยุทธศาสตร์และการควบคุมภายในพรรคการเมืองที่ดี ซึ่งระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองจะประกอบไปด้วยส่วนของประชาชนที่จะสามารถตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของตนเอง ส่วนของพรรคการเมืองที่จะต้องบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและจะต้องส่งรายงานตามรายไตรมาส สามารถจัดการข้อมูลการจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตามพื้นที่รับผิดชอบหรือตามเขตเลือกตั้ง

     ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานและการบันทึกข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตามกฎหมายพรรคการเมือง และส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้กำกับดูแลในการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดระบบการบริหารข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ระบบการบันทึกข้อมูลรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการสนับสนุนเงินให้แก่พรรคการเมือง การติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็นต้น  

 

เข้าชมทั้งหมด 247 ครั้ง