สนง.กกต.จังหวัดอุตดิตถ์ คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 13 มกราคม 2563
ขยายตัวอักษร :

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้คัดเลือกองค์กรชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)           ในระดับจังหวัด โดยหน่วยงานแต่ละหน่วยงานส่งผลการดำเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์ร่วมทำการคัดเลือก โดยจัดทำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประเภทองค์กรคุณธรรม ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

 

เข้าชมทั้งหมด 120 ครั้ง