เลขาธิการ กกต.
โดย admin 24 สิงหาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน คณะกรรมการการ เลือกตั้ง ได้รับการแต่งตั้ง จากประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้แทนของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับกิจการของสำนักงาน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ดำรงตำแหน่ง ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างในส่วนกลางและส่วนภูมิาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีรองเลขาธิการคณะกรรมการการ เลือกตั้ง เป็นผู้ช่วยสั่งงาน ในหน้าที่รับผิดชอบ 5 ด้าน คือ ด้านกิจการบริหารกลาง ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย และด้านกิจการพรรคการเมือง และการออกเสียงประชามติ

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • — อยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหา —

 

ทำเนียบเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ร.ต.วิจิตร อยู่สุภาพ

 

ร.ต.วิจิตร อยู่สุภาพ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง 1 ธ.ค. 2541-30 พ.ย. 2546

 

พล.ต.ต.เอกชัย วารุณประภา

 

พล.ต.ต.เอกชัย วารุณประภา
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง 5 ม.ค. 2547-20 ส.ค. 2549

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง 15 พ.ย. 2549-18 ก.ย. 2554

 

นายภุชงค์ นุตราวงศ์

 

นายภุชงค์ นุตราวงศ์
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง 13 มี.ค. 2555-8 ธ.ค. 2558

 

เข้าชมทั้งหมด 3719 ครั้ง