เลขาธิการ กกต.
โดย admin 24 สิงหาคม 2559
ขยายตัวอักษร :
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน คณะกรรมการการ เลือกตั้ง ได้รับการแต่งตั้ง จากประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้แทนของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับกิจการของสำนักงาน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ดำรงตำแหน่ง ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น รวมถึงพนักงาน ลูกจ้างในส่วนกลางและส่วนภูมิาค ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีรองเลขาธิการคณะกรรมการการ เลือกตั้ง เป็นผู้ช่วยสั่งงาน ในหน้าที่รับผิดชอบส่วนงานต่างๆ เช่น ส่วนงานบริหารกลาง ส่วนงานบริหารงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ส่วนงานกิจการการมีส่วนร่วม ส่วนงานกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ส่วนงานด้านกิจการพรรคการเมือง

 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง 17 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

 

ทำเนียบเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ร.ต.วิจิตร อยู่สุภาพ

 

ร.ต.วิจิตร อยู่สุภาพ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง 1 ธ.ค. 2541-30 พ.ย. 2546

 

พล.ต.ต.เอกชัย วารุณประภา

 

พล.ต.ต.เอกชัย วารุณประภา
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง 5 ม.ค. 2547-20 ส.ค. 2549

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง 15 พ.ย. 2549-18 ก.ย. 2554

 

นายภุชงค์ นุตราวงศ์

 

นายภุชงค์ นุตราวงศ์
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง 13 มี.ค. 2555-8 ธ.ค. 2558

 

เข้าชมทั้งหมด 24034 ครั้ง