กกต. เดินหน้าเลือกตั้งท้องถิ่น เปิดศูนย์ (E – War Room) สายด่วน 1444 อำนวยความสะดวกด้วยแอปพลิเคชัน Smart Vote และแอปพลิเคชันตาสับปะรด
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 23 พฤศจิกายน 2563
ขยายตัวอักษร :

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการแถลงข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     สำหรับประเด็นการแถลงข่าวในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการในทุกด้านพร้อมแล้วเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ดำเนินการเปิดศูนย์สายด่วน 1444 เพื่อตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งปรากฏว่ามีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆ
เป็นจำนวนมากเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น  

     นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันฉลาดเลือก (Smart Vote) เพื่ออำนวยความสะดวกโดยการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือ วีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860, 0 2141 8579 และ 0 2141 8859 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          การจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงาน จากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการแสวงหาข้อมูลโดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลหรือการรายงาน ศูนย์บริหารการหาเสียงฯ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และหากเกิดกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป

เข้าชมทั้งหมด 1230 ครั้ง