แอปพลิเคชันตาสับปะรด
โดย 25 สิงหาคม 2559
ขยายตัวอักษร :

สำนักงานคณะกรรมการการจัดทำแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด” เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. รายงานสถานการณ์ทั่วไป/แจ้งข่าวทุจริตการออกเสียง
 2. เพิ่มช่องทางในการรายงานสถานการณ์/แจ้งข่าวการทุจริต
 3. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริต
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตาสับปะรด 
 
ข้อตกลงการใช้บริการรายงานการทุจริตเลือกตั้ง
 1. ผู้ใช้งานต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น และไม่แจ้งข้อมูลที่มีลักษณะกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความ หรือ
  อื่นใดที่มีลักษณะเช่นว่ามาแล้ว
 2. ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น
 3. ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งเหตุการณ์การทุจริตเลือกตั้ง 1 ครั้ง ต่อ 1 เรื่องเท่านั้น
 4. การแจ้งรายงานทุกครั้ง ผู้ใช้งานควรจะส่งรูปมาด้วยทุกครั้ง
 5. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาบันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
 6. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยุติเรื่อง กับรายงานที่มีข้อมูลลักษณะเป็นเท็จ กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความ หรืออื่นใดที่มีลักษณะเช่นว่ามาแล้ว รวมทั้งรายงานที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น

หมายเหตุ ถ้าท่านผู้ใช้งานดำเนินการกดส่งข้อมูลแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบก่อนที่จะกดปุ่มส่งข้อมูล

 
 

เอกสารเพิ่มเติม

แอปพลิเคชันตาสับปะรด
คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันตาสับปะรด สำหรับประชาชน ดาวน์โหลด
เข้าชมทั้งหมด 18781 ครั้ง