การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย admin 08 กุมภาพันธ์ 2564
ขยายตัวอักษร :

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O1 - โครงสร้างหน่วยงาน
O2 - ข้อมูลผู้บริหาร
O3 - อำนาจหน้าที่
O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 - ข้อมูลการติดต่อ
O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 - Q&A
O9 - Social Network

แฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แฟนเพจห้องสมุดกลาง กกต.
ทวิตเตอร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


O10 - แผนดำเนินงานประจำปี 2564
O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564
O12 - รายงานการดำเนินงานประจำปี
O13 - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการจัดทำและยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คู่มือการจัดทำและยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564
O16 - รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
O17 - E-Service

บริการตรวจสอบสถานะสมาชิกพรรคการเมือง
แอปพลิเคชันห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชันฉลาดเลือก (Smart Vote)
แอปพลิเคชันตาสับปะรด
แอปพลิเคชันพลเมืองศึกษา (Civic Education)


O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564
O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปี 2564
O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564
O24 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายปี 2563
O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564
O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564
O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี 2563
O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
สรุปข้อมูลการกล่าวหาหรือเรื่องร้องเรียน และการอุทธรณ์ของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มกราคม ถึง พฤษภาคม 2564)

O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยี (SWOT Analysis)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การประชุมหารือความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและถอดบทเรียนจากการจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.


O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

การเสวนาเรื่อง "การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระ : การแก้ปัญหาการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม


O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร

O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564
O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เข้าชมทั้งหมด 3844 ครั้ง