ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560)

17/11/2560 10:27:53

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติในการประชุมครั้งที่ 44/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท. 0043/2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171117102606.pdf

แจ้งลบกระทู้

ect_th

17/11/2560 10:31:31

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20171117102606.pdf

แจ้งลบกระทู้
+