ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวไกล (ตามหนังสือพรรคก้าวไกล ที่ ก.ก.กพ.03.0004/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566)

03/05/2566 21:13:41

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 4 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

03/05/2566 21:14:12

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20230503210954.pdf

แจ้งลบกระทู้
+