ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคเพื่อไทย (ตามหนังสือพรรคเพื่อไทย ที่ พท.0619/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)

27/11/2562 16:59:48

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาตอบข้อซักถามของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 รวม 2 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

27/11/2562 17:00:12

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20191127165617.pdf

แจ้งลบกระทู้
+