ถามตอบพรรคการเมือง

ตอบข้อซักถามพรรคก้าวใหม่ (ตามหนังสือพรรคก้าวใหม่ ที่ พ.ก.ม.ขร. 01/2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)

15/12/2564 15:27:04

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบข้อสอบถามพรรคก้าวใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติของพรรคการเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวม 3 ประเด็น รายละเอียดตามเอกสารตอบข้อหารือ

แจ้งลบกระทู้

ect_th

15/12/2564 15:27:23

เอกสารตอบข้อหารือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20211215152443.pdf

แจ้งลบกระทู้
+