Election Commission of Thailand

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 1/2567

เรื่องเด่น กกต.
08 กุมภาพันธ์ 2567
27
0

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 – 8 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเตรียมการออกเสียงประชามติ จัดให้มีการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในเรื่องของการบริหารงานการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางของการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ณ ห้องรอยัล ออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่