Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบาย ข้อสังเกต แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 1/2567

เรื่องเด่น กกต.
08 กุมภาพันธ์ 2567
26
0

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบาย ข้อสังเกต แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางของการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 – 8 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องรอยัล ออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่