Election Commission of Thailand

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสหพันฐรัฐรัสเซียฯ เพื่อเชิญเข้าร่วมการสังเกตการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในปี พ.ศ. 2567

เรื่องเด่น กกต.
12 กุมภาพันธ์ 2567
13
0

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันฐรัฐรัสเซียฯ เพื่อเชิญเข้าร่วมการสังเกตการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในปี พ.ศ. 2567 และพูดคุยเกี่ยวกับการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งสองประเทศ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างในกระบวนการเลือกตั้งของไทยและรัสเซีย เช่น หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง กระบวนการลงคะแนนล่วงหน้า และเทคโนโลยีการเลือกตั้ง จากการที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ตามคำเชิญของ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 7-11 กันยายน 2023 นอกจากนี้ ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้งรัสเซียเข้าร่วมสังเกตการณ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนคำเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ของทั้งสององค์กรนี้เน้นย้ำถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างไทยกับรัสเซียในเรื่องของการเลือกตั้ง และความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใสและเปิดเผยในกระบวนการเลือกตั้งของทั้งสองประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง