Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมรับฟังการถกแถลง ในหัวข้อร่วมสมัยเรื่อง “เลือกตั้งอย่างไรถึงจะถูกใจพรรคการเมือง” ในการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14)

เรื่องเด่น กกต.
29 มีนาคม 2567
17
0

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมรับฟังการถกแถลง ในหัวข้อร่วมสมัยเรื่อง “เลือกตั้งอย่างไรถึงจะถูกใจพรรคการเมือง” ในการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) ซึ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยมีนักศึกษากลุ่มที่ 1 ของหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส.14) เป็นผู้ดำเนินการจัดถกแถลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง