Election Commission of Thailand

กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เรื่องเด่น กกต.
10 พฤษภาคม 2567
118
1

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี พ.ต.ต. เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น