Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 1/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์
07 กุมภาพันธ์ 2567
7
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี คณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรอยัล ออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเตรียมการออกเสียงประชามติ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน โดยจัดให้มีการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมสภาพปัญหา อุปสรรค ในเรื่องของการบริหารงานการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ พร้อมทั้งข้อสังเกต แนวทางและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในทิศทางของการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 – 8 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 150 คน

     ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบแผนงานภารกิจ แนวทาง และการพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการภายใน โครงการ ภารกิจ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ ตลอดจนโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับภาคีเครือข่ายและหัวหน้าส่วนราชการ