Election Commission of Thailand

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์
27 กุมภาพันธ์ 2567
16
0

     ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

     1. กรณี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

     2. กรณี นางนันทา มะติยะภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

     3. กรณี นายบรรจง จิตรเจือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566

     4. กรณี นายสำราญ ผ่องขำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

     5. กรณี นางขวัญเรือน สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566

     6. กรณี นายสมชาย พรหมสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

     7. กรณี นายอารีดัง หะมะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

     8. กรณี นายสุพจน์ ช่างเหล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

     9. กรณี นายทวี สอนคำภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

     10. กรณี นางสาวปราณี จันทราพัตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

     11. กรณี นายอริส บุตรเด็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

     12. กรณี นางจำเริญ ผึ้งเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

     13. กรณี นายสมพงษ์ ดวงแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566

     14. กรณี นายสุวิทย์ วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566

     15. กรณี นายลิขิต แรมไพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

     16. กรณี นายวุฒิชัย แผ่นผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

     17. กรณี นายสวาท จิตหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566

     18. กรณี นายวรวุฒิ จรจรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

     19. กรณี นายมุสตอฝา อาลีดีมัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

     20. กรณี นายนิมิตร วิสิทธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567

     21. กรณี นายสุรษิต รอไธสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567

     22. กรณี นายกวีน ยอดโยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567

     23. กรณี นายบรรพต แซ่เท้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

     วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

     1. นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

     2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำห้วยหลัว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นางนิตย์ การพิศมัย

     3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นายโสภณ คล้ำคล้าย

     4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายชำนาญ เสาวพันธ์

     5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันเสา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายจะเร เมฆโต

     6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายมาหามะสัมสูดิง ดือเระ

     7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายกูรอยาลี นิเต๊ะ

     8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางดวงพร ช่างเหล็ก

     9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางภัทราภรณ์ กองน้อย

     10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้แก่ นางฑิตยา พรหมรัตน์

     11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้แก่ นายโหยบ บุตรหมัน

     12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นางสาวน้ำฝน ปัญทะนา

     13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายสำราญ ช้างเปีย

     14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ทองมา

     15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ นายสมศักดิ์ สุขคุ้ม

     16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายกฤษณะ คงคาพันธ์

     17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นายสุเมธ จิตหาญ

     18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นางสาวนฤมล จรจรัญ

     19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายอาเคน หงีเอียด

     20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นายพัชรพงษ์ วงค์แก้ว

     21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายประเสริฐ มนัสไธสง

     22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายมานิต รุกขชาติ

     23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นางสาวน้ำฝน เท่าเจริญวงศ์

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444