Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

ข่าวประชาสัมพันธ์
01 เมษายน 2567
14
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในพื้นที่ 13 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ตรัง นครนายก บึงกาฬ เพชรบุรี มุกดาหาร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ลำปาง ลำพูน สตูล และสิงห์บุรี ในระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567

     การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในระดับพื้นที่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพ ศส.ปชต. ให้เป็นวิทยากรประชาธิปไตยหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในพื้นที่ 13 จังหวัดนำร่อง ดำเนินการร่วมกับคณะวิทยากรของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 - 5 ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ จัดฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 100 คน ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 1 คืน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 5,215 คน

     ด้วยหวังว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง