Election Commission of Thailand

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์
02 เมษายน 2567
25
0

     ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2567 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

     1. กรณี นายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดแพร่ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

     2. กรณี นายปรีชาพล คนยัง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

     3. กรณี นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567

     4. กรณี นายประสาร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

     5. กรณี นายกิติพงษ์ อุทาทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลาออก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

     6. กรณี นายทองลี หล้าแดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

     7. กรณี นายดนุสรณ์ เพชรสีเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโต้น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

     8. กรณี นายสุนทร รัตนพันธุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

     9. กรณี นายฉลาม หงษ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

     10. กรณี นายจำเนียร วาลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567

     11. กรณี นายอภิชัย วงศ์สุ่ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ลาออก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

     12. กรณี นายจรูญ เปี้ยสาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้ลาออก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

     13. กรณี นายทองช้ำ สุวรรณเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เขตเลือกตั้งที่ 18 อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

     14. กรณี นายปยุต บุษยพินิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

     15. กรณี นายสัญญา จุลกันย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

     16. กรณี นายวิไล แก้วศรีมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

     17. กรณี นายวิสูตร จรัญพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567

     18. กรณี นายประภาส โพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

     19. กรณี นายสุรวิทย์ กระแสร์ฉัตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

     20. กรณี นายเชี่ยว หนองหงอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

     21. กรณี นายวรจักร์ เขม้นเขตการณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

     22. กรณี นายสถิต ชนะชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

     23. กรณี นางสาวจารินี พันธาสุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

     24. กรณี นายระวี ศรีศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

     วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

     1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดแพร่ ได้แก่ นางสาวอาทิตยา อินนะไชย

     2. สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายสายชล วงศ์ใหญ่

     3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้แก่ สิบเอก ธนากร ปูปินตา

     4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายกนก อารยรุ่งโรจน์

     5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ สิบเอก ณัติเทพ สุริสาย

     6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุญทัน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นางสุพาวินี วงษาศักดิ์

     7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโต้น เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายชัชวิทย์ สัตยบัณฑิต

     8. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายอุบล รัตนพันธ์

     9. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้แก่ นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์

     10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ได้แก่ นางสาวเจี๊ยบ วาลา

     11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายชาติชาย โชติอ่อน

     12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ ผัสดี

     13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เขตเลือกตั้งที่ 18 อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ นางสาวน้ำค้าง บุรีศรี

     14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้แก่ นายสมยศ ชื่นพี

     15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นายจักรพันธุ์ พลอยกระจ่าง

     16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นางสาวจิราวรรณ รัตนรังษี

     17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายธนกฤต จรัญพงษ์

     18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายวรพจน์ พรมนิต

     19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายวันณรงค์ บุญอุทิศ

     20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ นางประภากร ร่วมจิตร

     21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายทวี สำเภาทอง

     22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายทินวัฒน์ ชนะชัย

     23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ นายทวี ฉิมบุรุษ

     24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นางสาวภาราณี พึ่งแพง

     ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

     อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

     ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444