Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์
03 เมษายน 2567
30
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หรือ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยสแกน QR Code ด้านล่าง

     การประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่าได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับใด เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนั้น