Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์
19 เมษายน 2567
139
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2567 โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

     การประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และพนักงานการเลือกตั้ง จังหวัดละ 3 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 231 คน

     ในการนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ จะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานระดับอำเภอ โดยมีสื่อต้นแบบให้แก่ผู้เข้าประชุมชี้แจงฯ ได้แก่ สื่อวีดิทัศน์ และแนวทางการบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ ตลอดจนการสาธิตการลงคะแนนและการนับคะแนน ดำเนินการโดยวิทยากรและคณะ จากกลุ่มภารกิจการจัดการเลือกตั้ง