Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสืบสวน การไต่สวน และการดำเนินคดีในศาลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีมาตรฐาน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์
16 พฤษภาคม 2567
75
1

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสืบสวน การไต่สวน และการดำเนินคดีในศาลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีมาตรฐานในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 โดยมี ร้อยตำรวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดร อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

     การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจในกระบวนการทำหน้าที่เจ้าพนักงานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน รับทราบนโยบายและเป้าหมายการทำงานที่มุ่งเน้นบทบาทและความสำคัญในการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ที่จะทำให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมือง และผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 151 คน

     ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ในหัวข้อ “กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอและระดับจังหวัด” หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และฐานความผิด” หัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด และตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง” และหัวข้อ “แนวทางการสืบสวนหรือการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา”