Election Commission of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน”

ข่าวประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2567
272
2

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมไฮเดรนเยีย โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

     กิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสมาชิกวุฒิสภาและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามกลุ่มอาชีพที่สนใจ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือก สว. ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับ กรมประชาสัมพันธ์และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต สื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 300 คน

     ในการนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการเสวนา “การเตรียมความพร้อมสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567” โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประเด็น “การเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประเด็น “การสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567” และ นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น “การติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567” ดำเนินการเสวนาโดย คุณฐปนีย์  เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters นอกจากนี้ ได้มีการประชุมซักซ้อมการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภามอบนโยบายและข้อห่วงใยการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรม Kick Off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน” ผ่านช่องทาง Facebook Live “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”