Election Commission of Thailand

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 19 พฤษภาคม 2567 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์
17 พฤษภาคม 2567
113
1

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาท เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

     3. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลซึ้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง                 

     7. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

     8. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

     9. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

     10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสหธาตุ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ เขตเลือกตั้งที่ 15 อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ