Election Commission of Thailand

ประกาศกำหนดสถานที่เลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
03 มิถุนายน 2567
571
2

     ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอประกาศกำหนดสถานที่เลือกในเขตอำเภอนั้น ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 และผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดประกาศกำหนดสถานที่เลือกในเขตจังหวัดนั้น ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ซึ่งสถานที่เลือกดังกล่าว ต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินการเลือก และควรกำหนดสถานที่ที่เป็นอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใด เพื่อแสดงกลุ่มที่ดำเนินการเลือกและสายที่ดำเนินการเลือก รวมทั้งขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย

     ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความสะดวกในการลงคะแนนของคนพิการ หรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก และสามารถควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยได้ ควรเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถมองเห็นและสังเกตการณ์ในกระบวนการเลือกได้ พร้อมทั้งให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือศาลากลางจังหวัด แล้วแต่กรณี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สถานที่เลือกในวันเลือก และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

     ในการนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศกำหนดสถานที่เลือกทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้จากช่องทางดังกล่าว และร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 และการเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกกำหนด