Election Commission of Thailand

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 7 กรกฎาคม 2567 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์
05 กรกฎาคม 2567
100
0

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย

     1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

     2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจารย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระพระ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยแถลง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง

     6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง

     7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

     8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง

     9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง

     10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง

     11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

     12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

     13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าว เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาย เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง

     16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

     19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง

     20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

     21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

     22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง

     23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส แทนตำแหน่งที่ว่าง

     25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอละงู จังหวัดสตูล แทนตำแหน่งที่ว่าง

     26. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง แทนตำแหน่งที่ว่าง

     สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ