Election Commission of Thailand

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2567
63
0

     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาในวันดังกล่าว