สื่อประชาสัมพันธ์

กกต. ตรวจติดตามการเลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

กกต.เดินเชฺิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง
กกต.ธวัชชัย เปิดการสัมมนาเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลังของ กกต.
สารคดี7 การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สารคดี2 การเตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สารคดี5 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
สารคดี3 การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ
สารคดี4 หลักฐานในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
สารคดี6 การอำนวยความสะดวกผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
สารพันคำถามการเลือกตั้งท้องถิ่น
วีดิทัศน์แนะนำ กกต.และบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกต. และสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒Thai Subtitle