สื่อประชาสัมพันธ์

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 38 "เจาะลึกการเลือก ส.ว. ตอนที่ 2"

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 37 "เจาะลึกการเลือก ส.ว. ตอนที่ 1"
กกต ทอล์ก ตอนที่ 36 กรรมการประจำหน่วยมืออาชีพ
กกต ทอล์ก ตอนที่ 35 สำนักพัฒนาบุคลากร
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 34 "กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตอนที่ 2"
พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง
พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง
MV ECT4 5 v4 2
MV ECT4 5 v5
เพราะชีวิตเลือก..ได้
กกต จิตอาสา 10 สิงหาคม 2561
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 33 "กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ตอนที่ 1"
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2 ระดับปฏิบัติการ (ผอ.สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง)
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2 ระดับปฏิบัติการ พิธีเปิด (ประธาน กกต.)
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2 ระดับปฏิบัติการ (เลขาธิการ กกต.)