สื่อประชาสัมพันธ์

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 55 "ประชุมชี้แจงแนวทางเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส."

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 54 "กกต.จัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2562"
กกต ทอล์ก ตอนที่ 53 "กกต.จับฉลากแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ส.ส. , กกต.จัดเลือก ส.ว. ระดับประเทศ"
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 52 "กกต.จัดประชุมพรรคการเมือง-กกต.ร่วมเสวนาทางวิชาการ-พิธีลงนาม กกต.กับช่อง 3"
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 51 "พิธีรับพระราชโองการ กกต.(เพิ่มเติมสองคน) และพิธีลงนาม กกต.กับกรมราชทัณฑ์"
พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มเติม
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 50 "กกต.จัดอบรมเจ้าพนักงานสืบสวน สอบสวน หรือดำเนินคดี การได้มาซึ่ง สว."
สารคดีการเลือก ส.ว. ชุด คณะกรรมการประจำสถานที่เลือก ส.ว.
สารคดีการเลือก ส.ว. ชุด ผู้อำนวยการเลือก ส.ว.
สารคดีการเลือก ส.ว. ชุด ผู้ดำเนินการเลือก ส.ว.
สารคดีการเลือก ส.ว. ชุด การเลือก ส.ว. ระบบใหม่
กกต ทอล์ก ตอนที่ 48 "ความพร้อมในการจัดการเลือก ส.ว."
ใครๆ ก็เป็น ส.ว. ได้
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 47 "กกต.จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้ง"
ใครๆ ก็เป็น ส.ว. ได้