สื่อประชาสัมพันธ์

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.

ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.
กกต.ทอล์ก ตอน 91 "การหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ."
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กกต.ทอล์ก ตอน 90 "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง"
สปอตสำนักงาน กกต.เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.
สำนักงาน กกต. เชิญชวนใช้งาน Application Smart Vote , Application ตาสับปะรด
MV เลือกตั้งทั้งอำเภอ cut down
กกต.ทอล์ก ตอน 89 "กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์"
ดร.ฐิติเชฏฐ์ เชิญชวนเลือกตั้ง อบจ. วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
กกต.ทอล์ก ตอน 88 "การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ."
ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 8/8
ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 7/8
ภารกิจสำคัญการสืบสวนสอบสวนของสำนักงาน กกต. 6/8