Logo
 
 
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news
ข่าว/กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
 
มัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม
11 พ.ย. 256308:30 - 12:00 น. เวลา 
เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
2 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.สงขลา
22 ต.ค. 256309:30 - 12:00 น. เวลา 
ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น
3 มี.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 น.
ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
20 ม.ค. 2563 เวลา ไม่ระบุเวลา
ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
24 มี.ค. 256208:00 - 17:00 น. เวลา 
วันเลือกตั้ง ส.ส.
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

ข่าวประกวดราคา

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook