Logo
 
 
    1  

FONTSIZE
ข้อมูลสำนักงาน
ความเป็นมา


 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

              คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Election Commission of Thailand) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า "กกต." (ECT) เป็นองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักในการควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม


             การเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ดังนั้นหากกระบวนการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้ว ย่อมจะได้ตัวบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่แทนประชาชน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในหลายประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย ต่างก็มีองค์กรซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง คอยทำหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม องค์กรดังกล่าวมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า "คณะกรรมการการเลือกตั้ง" คณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศต่าง ๆ ถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและบริหารการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งอีกด้วย
              คณะกรรมการเลือกตั้งของประเทศไทย 
             นับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 ซึ่งหากนับจากการเลือกตั้งในครั้งนั้น
จนกระทั่งก่อนการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเลือกตั้งมาโดยตลอด และได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป จำนวน  9 ครั้ง และจัดการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างอีกจำนวนหลายครั้ง โดยได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้งขึ้น และได้รับการตอบสนองจากสังคมไทย อันเป็นผลมาจากการพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจ รวมทั้งกระแสต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง ตลอดจนการใช้อิทธิพลเบี่ยงเบนผลการเลือกตั้ง ในสมัยรัฐบาล หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีองค์กรตรวจสอบการดำเนินการเลือกตั้งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรัฐบาลได้มีการแต่งตั้ง "คณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง” มีศาสตราจารย์ กำธร พันธุลาภ เป็นประธาน มีหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2529 ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและสุจริตในขณะที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ก็ได้จัดตั้ง "คณะกรรมการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง” เพื่อสังเกตการณ์ความเรียบร้อยของการเลือกตั้ง มีอาสาสมัครในครั้งนั้น จำนวน 5,500 คน จากนั้นได้ปรากฏองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2529 โดยได้มีการจัดตั้ง "กลุ่มอาสาประชามติ” มีพลเอกสายหยุด เกิดผล
เป็นประธาน จัดอาสาสมัครเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในปีนั้นและในการเลือกตั้งต่อมาอีกหลายครั้ง อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง "องค์กรกลาง” ในเวลา
ต่อมา ซึ่งต่อมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  13 กันยายน 2535 นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง "องค์กรกลาง” ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งรัฐบาลและเอกชน มี นายเกษม สุวรรณกุล เป็นประธาน ทำหน้าที่สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และได้มีการดำเนินการในการเลือกตั้งครั้งต่อมา สถานภาพทางกฎหมายขององค์กรจัดการเลือกตั้งและตรวจสอบการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ได้มีการนำมาสู่การจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปโดยสุจริต ยุติธรรม เรียกว่า "คณะกรรมการการเลือกตั้ง” โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2538 มาตรา 115 วรรคสอง จากนั้นได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหลายฉบับ ในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปะอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ภายหลังได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน ทำให้ร่างพระราชบัญญัติในคราวนั้นเป็นอันตกไป ต่อมาเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นลง ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้ามาอีกครั้ง จนในที่สุดได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2540 ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ทันไร ก็ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 เสียก่อน พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  2540 ในหมวด 6 ส่วนที่ 4 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นการอนุวัตให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปการเมือง ที่ได้มีการศึกษาไว้โดยคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน)และคณะกรรมการพัฒนาการเมือง (นายชุมพล ศิลปะอาชา เป็นประธาน)ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญบับดังกล่าว ได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามกรอบแนวคิดและหลักการที่ประมวลมาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งช่วงก่อนปี 2540 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541
จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และดูแลบังคับบัญชาพนักงานในสังกัดคณะกรรมการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค 
            ในส่วนภูมิภาค ได้มีแต่งตั้ง "คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” ขึ้นในทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย โดยมีสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และบังคับบัญชาพนักงานในสังกัด ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 19 ปีแล้ว ในช่วงแรกได้อาศัยพื้นที่
ชั้น 2 ของอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) เป็นสถานที่ทำการ  ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงได้มีการก่อสร้างอาคารเป็นของตนเอง ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อประมาณปลายปี 2556 จากนั้นจึงได้ย้ายสถานที่ทำการจากที่เก่าไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่
ตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
           

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2560 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook