Logo
 
 
    1     2     3  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news

ทุกคำถาม มีคำตอบ สายด่วน กกต.1444 ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่าง ๆการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • แนวทางการปฏิบัติการหาเสียงเลือกตั้ง
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามฯ ส.ส. พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีฯ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 • ประชาสัมพันธ์
 • สื่อการเรียนรู้ Civic Education
 • คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ 2564"
 • รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 • รวมสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ

 • การเลือกตั้งท้องถิ่น
 • ประกาศค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
 • สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ)
 • ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ)
 • พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2
 • คู่มือประชาชน ชุดการเลือกตั้ง อบต.
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ ท้ายระเบียบฯ
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก/นายกเทศมนตรี เพิ่มเติม (แยกเป็นรายอำเภอ)
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก/นายกเทศมนตรี ของจังหวัดเชียงใหม่ (แยกเป็นรายอำเภอ)
 • สถิติการเลือกตั้งเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

 • ข่าว/กิจกรรม
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   
  มัลติมีเดีย

  ปฏิทินกิจกรรม
  25 ธ.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทต.สันติสุข เขตเลือกตั้งที่ 1
  25 ธ.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทต.บ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1
  27 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทต.ดอยสะเก็ด เขตเลือกตั้งที่ 1
  27 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
  27 พ.ย. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทต.สันปูเลย เขตเลือกตั้งที่ 2
  21 ส.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อบต.โหล่งขอด เขตเลือกตั้งที่ 8
  ดูกิจกรรมทั้งหมด
  ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  ประกาศผลการเลือกตั้ง

  ข่าวประกวดราคา

  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  3
  Number of Today 0 คน
  Number of Lastmonth 374 คน
  Total 67,763 คน
  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
   
  facebook