Logo
 
 
    1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news

ทุกคำถาม มีคำตอบ สายด่วน กกต.1444 ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่าง ๆการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (28 พฤศจิกายน 2564)
 • พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2
 • คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ./ผ.ถ.4/2)
 • ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น
 • แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต.
 • แนวทางการรับยื่นและตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
 • คู่มือประชาชน ชุดการเลือกตั้ง อบต.
 • วีดิทัศน์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์ Covid-19

 • การเลือกตั้งเทศบาล (28 มีนาคม 2564)
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก/นายกเทศมนตรี เพิ่มเติม (แยกเป็นรายอำเภอ)
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก/นายกเทศมนตรี ของจังหวัดเชียงใหม่ (แยกเป็นรายอำเภอ)
 • สถิติการเลือกตั้งเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

 • ประชาสัมพันธ์
 • คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ 2564"
 • รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 • เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น QR-CODE
 • รวมสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • ข่าว/กิจกรรม
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   
  มัลติมีเดีย

  ปฏิทินกิจกรรม
  28 พ.ย. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
  วันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  21 พ.ย. 2564 เวลา 00:00 - 00:00 น.
  แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  2 พ.ย. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง
  22 ต.ค. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่รับสมัครและไม่รับสมัครเลือกตั้ง
  11 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 - 00:00 น.
  วันสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.
  1 ต.ค. 2564 เวลา ไม่ระบุเวลา
  ประกาศให้มีการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล
  ดูกิจกรรมทั้งหมด
  ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  ประกาศผลการเลือกตั้ง

  ข่าวประกวดราคา

  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  3
  Number of Today 1 คน
  Number of Lastmonth 298 คน
  Total 56,091 คน
  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
   
  facebook