Logo
 
 
    1     2     3     4  
ข่าวประกาศ |
icon01 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
line news

ทุกคำถาม มีคำตอบ สายด่วน กกต.1444 ติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่าง ๆ
การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (28 พฤศจิกายน 2564)
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ 
 • สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ)
 • ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ)
 • คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563
 • ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2
 • ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น
 • แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต.
 • แนวทางการรับยื่นและตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
 • คู่มือประชาชน ชุดการเลือกตั้ง อบต.
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ ท้ายระเบียบฯ

 • การเลือกตั้งเทศบาล (28 มีนาคม 2564)
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก/นายกเทศมนตรี เพิ่มเติม (แยกเป็นรายอำเภอ)
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก/นายกเทศมนตรี ของจังหวัดเชียงใหม่ (แยกเป็นรายอำเภอ)
 • สถิติการเลือกตั้งเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ

 • ประชาสัมพันธ์
 • คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ 2564"
 • รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 • เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น QR-CODE
 • รวมสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 • คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 • ข่าว/กิจกรรม
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กกต.
   
  มัลติมีเดีย

  ปฏิทินกิจกรรม
  23 ม.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทต.ตลาดขวัญ
  23 ม.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อบต.โป่งน้ำร้อน
  9 ม.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทต.หางดง
  9 ม.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ทต.เชิงดอย
  9 ม.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง อบต.บ้านกาด
  8 ม.ค. 2565 เวลา ไม่ระบุเวลา
  เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทต.แม่แฝก
  ดูกิจกรรมทั้งหมด
  ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  ประกาศผลการเลือกตั้ง

  ข่าวประกวดราคา

  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  3
  Number of Today 17 คน
  Number of Lastmonth 1,101 คน
  Total 63,233 คน
  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ |
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
   
  facebook