1     2     3     4     5     6     7  

หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
ข่าว/กิจกรรม
เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กกต.ทต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ทต.เขต 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
12/04/2566
ประชุมร่วมกับ กกต.อบต.ห้วยชมภู เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.เขต 4 และเขต 13 กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
11/04/2566
เข้าร่วมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเม็งราย เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งว่าง)
11/04/2566
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงราย
10/04/2566
บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงราย
03/04/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
01/02/2566
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖ ม.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนที่ ๒ หน้า ๘๓ ก ดูรายละเอียด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
16/01/2566
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๕
16/01/2566
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ประชุมร่วมกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่จัน เขตเลือกตั้งที่ 2
13/01/2566
อ่าน 71 ครั้ง
กกต. บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด
23/11/2565
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
21/11/2565
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง
21/11/2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
21/11/2565
อ่าน 74 ครั้ง
สนง.กกต.จว.เชียงราย แจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
29/09/2565
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ตลอดจนประชาชนให้รับทราบ เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ ดังกล่าวต่อไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช้ารถยนต์โดยสาร(ตู้) 12 ที่นั่ง
17/12/2564
ดาวน์โหลด 389 ครั้ง
ไฟล์ Powerpoint วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
20/10/2564
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ไฟล์ Powerpoint การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
20/10/2564
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
21/09/2564
ดาวน์โหลด 946 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน ผอ.กกต.อปท.และกกต.อปท.
21/09/2564
ดาวน์โหลด 664 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
21/09/2564
ดาวน์โหลด 1224 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook