1     2     3     4     5     6     7  

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สนง.กกต.เชียงราย (วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง)
24/04/2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สนง.กกต.เชียงราย
19/04/2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สนง.กกต.เชียงราย
19/04/2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สนง.กกต.เชียงราย
19/04/2566
ประแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สนง. กกต.เชียงราย
19/04/2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 66)
13/04/2566
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2566
07/04/2566
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2566
09/03/2566
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566
06/02/2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 65)
12/01/2566
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565
05/01/2566
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
07/12/2565
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565
15/11/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28/09/2565
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ 2565
27/07/2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
20/07/2565
ประกาศ รับฟังประชาพิจารณ์ ขอบเขตลักษณะงาน การจัดซื้อเครื่องเสียงสำนักงานฯ
08/07/2565
เอกสารแนบท้าย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ************************** ครุภัณฑ์เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้ง ภายในวงเงิน 729,232 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่งและอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว รายละเอียด ดังนี้ 1. เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 63,575 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1.1 เครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมโครโฟนชุดประชุมระบบจิตอล 1.2 สามารถต่อไมโครโฟนชุดประชุมได้ไม่น้อยกว่า 80 ตัว โดยมีช่องต่อไมโครโฟนประชุม 2 ช่อง แต่ละช่องสามารถต่อไมโครโฟนชุดประชุมได้ไม่นอยกว่า 40 ตัว 1.3 มีโหมดการใช้งานไมโครโฟนชุดประชุมได้ไม่น้อยกว่า 4 โหมด 1.4 มีช่องบันทึกเสียงการประชุมแบบ USB ที่สามารถรองรับ 128 GB 1.5 มีระบบ Digital Acoustic Feedback Suppression 1.6 มีช่องต่อหูฟังจํานวน 1 ช่อง 1.7 มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ RCA RCA Output 4 ช่อง 1.8 มีช่องต่อ RJ45 1.9 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าไมโครโฟนแบบ XLR Microphone Input 1 ช่อง 1.10 สามารถตอบสนองความถี่ Frequency Respond ที่ 30 Hz-20 kHz 1.11 สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้า AC 100 – 240 VAC +/- 10% ได้ 1.12 มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าภายในประเทศที่ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 2. ไมโครโฟนดิจิตอลสำหรับประธาน จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 14,462 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2.1 มีก้านไมโครโฟน ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และมีไฟแสดงสถานะรอบคอไมโครโฟน 2.2 มีไฟสีเขียวแสดงสถานการณ์รอคิวพูด 2.3 มีระบบ GSM immune 2.4 มีการตอบสนองความถี่ Frequency Respond ที่ 30 Hz- 20 kHz 2.5 THD. Total Harmonic distortion น้อยกว่า 0.5% 2.6 มีอัตราส่วนญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 93 dBA 2.7 มีสายพ่วงต่อกับไมโครโฟนชุดประชุมตัวอื่นในระบบยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 2.8 มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าภายในประเทศที่ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 3. ไมโครโฟนดิจิตอลสำหรับผู้ร่วมปรุชุม จำนวนไม่น้อยกว่า 12 เครื่อง ในวงเงิน 173,544 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 3.1 มีก้านไมโครโฟน ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และมีไฟแสดงสถานะรอบไมโครโฟน 3.2 มีไฟสีเขียวแสดงสถานการณ์รอคิวพูด 3.3 มีระบบ GSM immune 3.4 มีการตอบสนองความถี่ Frequency Respond ที่ 30 Hz-20 kHz 3.5 THD. Total Harmonic distortion น้อยกว่า 0.5% 3.6 มีอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 93 dBA 3.7 มีสายพ่วงต่อกับไมโครโฟนชุดประชุมตัวอื่นในระบบยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 3.8 มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าภายในประเทศที่ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 4. สายพ่วงต่อชุดประชุม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 4.1 เป็นสายที่ใช้สําหรับพ่วงต่อชุดประชุมดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร มาพร้อมในวันที่ส่งสินค้า 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องควบคุมชุดประชุม 5. สายพ่วงต่อชุดประชุม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 5.1 เป็นสายที่ใช้สําหรับพ่วงต่อชุดประชุมดังกล่าวนี้ได้เป็นอย่างดี ความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร มาพร้อมในวันที่ส่งสินค้า 5.2 เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องควบคุมชุดประชุม 6. เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 25,466 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 6.1 มีช่องสัญญาณเข้า จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ 6.2 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ MONO ไม่ต่ำกว่า 8 ช่องสัญญาณ และแบบ STEREO ไม่ต่ำกว่า 2 ช่องสัญญาณ 6.3 มีช่องต่อสัญญาณออกไม่น้อยกว่า STEREO OUT 2,MONITOR OUT 1,PHONE OUT 1,AUX SEND 4,และ GROUP OUT 4 6.4 มีเอฟเฟ็คให้เลือกใช้งานได้ 6.5 ช่องสัญญาณเข้าที่ 1-8 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ (Gain/Threshold/Ratio) 6.6 มี EQ 3 BAND มีค่าของ GAIN + 15dB/-15dB เทียบเท่าหรือดีกว่า 6.7 EQ ของปุ่ม HIGH มีค่าความถี่ 10 kHz shelving 6.8 EQ ของปุ่ม MID มีค่าความถี่ Mono 250 Hz-5kHz Peaking และ Stereo 2.5 kHz peaking 6.9 EQ ของปุ่ม LOW มีค่าความถี่ 100 Hz Shelving 7. ตู้ลำโพงติดผนัง ไม่น้อยกว่า 150 W จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ใบ ในวงเงิน 93,732 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 7.1 เป็นลําโพงแบบฟูลเรนจ์ 7.2 ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว 7.3 สามารถตอบสนองความถี่ที่ 80 Hz-20 kHz (-10dB) 7.4 มีค่าความไวอยู่ที่ 93 Db (Speech mode, 2 kHz สูงสุด 115 dB-SPL 7.5 มีขนาดกําลังขับอยู่ที่ 100 วัตต์ สูงสุด 400 วัตต์ 7.6 ความต้านทาน 8 โอห์ม 7.7 สามารถใช้งานได้แบบ 70V/100V 60W,30W}15W ได้ 8. เครื่องขยายเสียง Power Amplifier จำวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 28,783 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 8.1 เครื่องขยายเสียงขนาด 440 วัตต์ ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม 775 วัตต์ ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม 1200 วัตต์ ที่ความต้านทาน 2 โอห์ม 8.2 สามารถตอบสนองความถี่ที่ 20 Hz-20kHz ได้หรือดีกว่า 8.3 เป็นเครื่องขยายสัญญาณแบบ Class D 8.4 สามารถปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบ DSP ได้หรือดีกว่า 8.5 มีค่า Damping factor มากกว่า 200 หรือดีกว่า 8.6 มีค่า Total Harmonic Distortion น้อยกว่า 0.3% หรือดีกว่า 8.7 มีค่าความไวสัญญาณ .775Vrms หรือ 1.4Vrms ได้หรือดีกว่า 9. ไมโครโฟนไร้สายถือคู่ ย่าน UMF หรือ UHF จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 30,923 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 9.1 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ย่าน UMF หรือ UHF 9.2 ไมโครโฟนชนิด Dynamic มีทิศทางการรับสัญญาณเสียงแบบ Cardioid 9.3 มีหน้าจอแสดงการใช้งานของแต่ละชาแนล 9.4 ช่องสัญญาณขาออกแบบ XLR และ 1/4” output connectors 9.5 ใช้ความถี่แบบ UHF 9.6 สามารถปรับเปลี่ยนสัญญาณได้ 12 ช่อง 9.7 สามารถใช้งานภายในระยะ 91 เมตร (300ft) 9.8 สามารถตอบสนองความถี่ 50-15,000 Hz ได้ 9.9 สามารถใช้งานได้ 14 ชั่วโมง ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด 2A 9.10 ใช้ไฟฟ้าขนาด 12-15V DC ที่ 160mA ได้ 10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด40,000 lm จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 33,600 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 10.1 เป็นเครื่องฉายภาพจากเครื่องเล่นวีดีโอและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีฉายภาพแบบ DLP (Digital Light Processing) 10.2 มีความสว่าง (Brightness) 5,000 ANSI Lumens มีอัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) 15,000:1 10.3 ความละเอียดปกติในการแสดงภาพ (Native Resolution) WXGA (1,280 x800) จุดและ รองรับการแสดงผลได้มากสุดที่ (Maximum Resolution) WUXGA 1,920 x 1,200 จุด ที่ ความถี่ 60 เฮิร์ต 10.4 เลนส์ฉายภาพ (Projection Lens) มีค่า f = 20.70 – 31.05 มิลลิเมตรและ F = 2.42 – 2.97 ได้หรือดีกว่า 10.5 สามารถฉายภาพที่มีความชัดเจนขนาดภาพแนวทแยงมุม 25.3 นิ้วถึง 317.99 นิ้วที่ระยะการ ฉายภาพตั้งแต่ 1.2 เมตร -10 เมตร ได้หรือดีกว่า 10.6 มีระบบขยายเสียง และลําโพงในตัวเครื่อง ขนาด 10 วัตต์(mono) ได้หรือดีกว่า 10.7 สามารถความคุมการทํางานของเครื่องด้วยปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง หรือ รีโมทคอนโทล 11. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ ในวงเงิน 24,300 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 11.1 เป็นจอรับภาพ ขนาด 150 นิ้ว 11.2 สามารถปรับกล่องจอและก้านดึงจอบนขาตั้งได้อย่างสะดวก 11.3 กล่องจอรับภาพทําด้วยเหล็กอย่างดี ให้ความแข็งแรงในการใช้งาน 11.4 เนื้อจอสีขาวทําจากวัสดุ Fiber ให้ความเนียนเรียบ สามารถป้องกันเชื้อรา ป้องกันการติดไฟ และทําความสะอาดได้ 11.5 เนื้อจอมีขอบสีดําสนิทและด้านหลังจอเคลือบสีดํา 12. โทรทัศน์แอลอีดี(LED TV)แบบ Smart TVไม่น้อยกว่า50นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ในวงเงิน 30,800 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 12.1 จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว 12.2 สามารถรองรับสัญญาณภาพแบบ HDMI ได้หรือดีกว่า 13. เครื่องกระจายสัญญาณภาพแบบ HDMI 1 input 4 output จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 8,239 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 13.1 เครื่องกระจากสัญญาณภาพ HDMI 1 input, 4 output 13.2 สามารถรองรับความละเอียดระดับ Ultra HD 4kx2k และ 1080p Full HD ได้หรือ ดีกว่า 13.3 สามารถรองรับระบบเสียง Dolby True HD master audio ได้ 13.4 สามารถรองรับ 340MHz bandwidth สําหรับวีดีโอคุณภาพสูง 13.5 ช่องสัญญาณเข้าและออกรองรับความต้านทาน 100 โอห์ม 14. กล่องขยายสัญญาณ (HDMI Extender) จำนวน 3 ชุด ในวงเงิน 35,310 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 14.1 อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI ผ่านสาย CAT5e/62 เส้น ได้ไกลสูงสุดไม้น้อยกว่า 60 เมตร 14.2 ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ Wall Plate สําหรับติดตั้งเข้ากับผนัง 14.3 ใช้ไฟเลี้ยงจาก Power Adapter ฝั่งตัวส่ง หรือ ตัวรับ เพียงตัวเดียวได้ 14.4 รองรับความละเอียดสูงสุด 1080p@60Hz ที่ระยะ 40m และ 1080i@60Hz ที่ระยะ 60 m 14.5 รองรับ HDMI (3D, Deep Color) HDCP compatible 15. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบ HDMI ชนิด Cat5 จำนวน 1 ชุด ในวงเงิน 11,128 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 15.1 ใช้สาย Cat 5e ในการเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ 15.2 สามารถรองรับ HDMI 4kx2k,compatible with HDCP,support CEC และ 24bits deep color 15.3 สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร UP to 1080P@60Hz 36bpp 15.4 สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 70 เมตร 1080p@60Hz 48bpp,60Hz 3D,4Kx2K 30Hz, 4Kx2K 60Hz(4:2:0) 16. กล้องติดตามสำหรับระบบประชุมทางไกล (High Definition cameratracking) จำนวน 1 ตัว ในวงเงิน 45,903 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 16.1 กล้องวิดีโอ PTZ มีความละเอียดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล 16.2 ใช้อุปกรณ์รับภาพแบบ CMOS มีขนาด 1 / 2.8” 16.3 มีช่องต่อสัญญาณภาพทางด้านขาออก HDMI / USB / Lan 16.4 มีเลนส์สามารถซูมแบบ Optical Zoom 10X 16.5 สามารถโฟกัสแบบ Auto / Manual ได้ 16.6 สามารถใช้งานที่ความสว่างต่ำสุด 0.5 Lux ได้ 16.7 สามารถตั้งค่า White Balance แบบ Auto/ Manual/ One Push/3000k/4000k/500k/6500k ได้ 16.8 สามารถหมุนได้ + 170 องศา และก้มเงยได้ -30 องศา ถึง + 90 องศา 16.9 มีช่องต่อสัญญาณควบคุม RS232 16.10 มีระบบบีบอัดสัญญาณภาพเป็น H264, H.265 16.11 ใช้กําลังไฟฟ้า 12 V DC 16.12 รองรับโปรโตคอล VISCA , PELCO-D , PELCO-P 16.13 รองรับ Network Protocol : RTMP , RTMP , ONVIF 16.14 สามารถตั้งค่า Preset ได้ 255 ตําแหน่ง 16.15 มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย และตั้งค่า Preset จากรีโมทได้ 10 ตําแหน่ง 16.16 มีหนังสือรับรองการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า ภายในประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 17. ตู้แร็ค ขนาด 19 นิ้ว (RACK 27 U) จำนวน 1 ตู้ ในวงเงิน 17,013 บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 17.1 มีฝาปิดและมีล้อสําหรับเคลื่อนย้ายได้ 17.2 ขนาดตู้มีความกว้างขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว 17.3 ตัวตู้ทําจากเหล็กคุณภาพดี และมีความแข็งแรงทนทาน 17.4 มีประตูปิด-เปิด มีกุญแจล็อค ฝาตู้มีอคริลิคใสสามารถมองเห็นการทํางานของอุปกรณ์ 17.5 ภายในตู้มีพัดลมระบบอากาศไม่น้อยกว่า 2 ตัว 18. ค่าติดตั้งและเซ็ทอัพระบบ (รวมอุปกรณ์,สายสัญญาณและค่าบริการอื่นๆ) จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 92,454 บาท รวมงบประมาณคุณภัณฑ์เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม 729,232 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น เลขที่ 528 หมู่ 6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0 5317 7362-4
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมและครุภัณฑ์สำนักงาน กกต.เชียงราย
08/07/2565
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมใหญ่และสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2ครั้งแต่ยังไม่มีผู้เสนอราคาฯ)
12/05/2565
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการประกวดก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ E-bidding
10/05/2565
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook