ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 • เรื่องเด่น กกต. rss/feed
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ rss/feed
 • ข่าว สนง. กกต. rss/feed
 • ข่าวประกวดราคา rss/feed
 • วีดีโอ

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 15 “การดำเนินกิจการของพรรคการเมือง”

รายการ กกต. ขอบอก EP : 12 ขั้นตอนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

รายการ เปิดประตูสู่ กกต. EP : 14 “การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีใหม”

รายการ กกต. ขอบอก EP : 11 การประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาล

คำวินิจฉัย กกต.องค์ความรู้การเลือกตั้งrss/feed

ข้อมูลทั้งหมด

Poll Vote

 • ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับใด

กกต. พร้อมให้บริการข้อมูลการเลือกตั้ง แก่ภาคประชาชนทุกภาคส่วน
ด้วยหลากหลายแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่น ฉลาดเลือกแอพพลิเคชั่น ตาสับปะรดแอปพลิเคชันพลเมืองศึกษา

บทความพิเศษrss/feed

รูปภาพข่าววารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น 2

ภาคสองของการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นส่วนต่อขยายเดิม โดยมีเนื้อหาใน 2 ส่วนหลัก คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และอีกส่วนหนึ่งเป็น เนื้อหาที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บทบาทหน้าที่การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ กับการเสริมพลังอำนาจให้แก่ประชาชน

รูปภาพข่าววารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น

ในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็น “ปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น” สำนักงานคณะกรรมการกา รเลือกตั้ง จึงคัดเลือกบทความที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จากผู้เขียนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของไทยและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

รูปภาพข่าวปัญหากฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง“ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “ ดีเด่น ” จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจากโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2556

ข้อมูลทั้งหมด
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo
 • client logo

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ : +66 0-2141-8888

แฟกซ์ : +66 0-2143-8510

อีเมล์ : dav@ect.go.th