Election Commission of Thailand

พรรคการเมือง

องค์ความรู้การเลือกตั้ง
22 กรกฎาคม 2559
124
1

ขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

 

 • แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างหนังสือขออนุญาต (สำหรับพรรคการเมือง) ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างหนังสือขออนุญาต (สำหรับผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง) ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างเอกสารการแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  ดาวน์โหลด
 • ตัวอย่างเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ดาวน์โหลด

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ที่

ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง สำนักกิจการพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 6
โทรศัพท์ 02 141 8456 , 02 141 8495 ในวันและเวลาราชการ โทรสารหมายเลข 02 143 8584  อีเมลล์ ppd.ect2017@gmail.com

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของพรรคการเมือง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 4. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 2560 
 5. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพท์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรคการเมือง 2560
 6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พ.ศ. 2560 
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560 
 9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 10. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
 11. แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560