Election Commission of Thailand

หนังสือสรุปผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 26

บทความพิเศษ
18 มิถุนายน 2567
93
0

การสร้างพลเมืองให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่บัญญัติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2541

ด้วยเล็งเห็นว่าเสาหลักในการพัฒนาประชาธิปไตย ประกอบด้วย การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม สถาบันพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง และพลเมืองที่มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้มีการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 เพิ่มเติมหน้าที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

ตลอดระยะเวลา 26 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มุ่งแสวงหาเครือข่ายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการสร้างประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้จากการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันพระปกเกล้า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน ในการช่วยเหลือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ระดับตำบล หมู่บ้าน การสร้างวิทยากรประชาธิปไตยสนับสนุนภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ พัฒนาหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยภายใต้กรอบเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมืองคุณภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง และนำมาสู่การบรรจุเนื้อหาวิชาในคู่มือนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี การจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาทุกช่วงชั้น การกำหนดให้วิชาพลเมืองเข้มแข็ง เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และการจัดทำวิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต.

ก้าวต่อไปในฐานะหน่วยงานบูรณาการและประสานงาน ในการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นวาระแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคพลเมือง ปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป และบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้ร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อน เพื่อสนับสนุนให้การให้ศึกษาและการสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง