Logo
 
 
    1  

ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่


 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๕๗ , ๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

     มีหน้าที่ ดังนี้

              (๑) รับผิดชอบงานธุรการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

              (๒) รับผิดชอบงานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด

              (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ คณะกรรมการหรือสำนักงานมอบหมาย

 

    มีการจัดแบ่งส่วนงาน เป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้

                ๑) กลุ่มงานอำนวยการ มีหน้าที่ ดังนี้

                     (๑.๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

                     (๑.๒) ประสานงานกับกลุ่มงาน ส่วนงาน หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล สถิติตัวเลข และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่

                      (๑.๓) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ส่งให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     (๑.๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติการ งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

                     (๑.๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ

                     (๑.๖) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำระบบบัญชี

                     (๑.๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

                     (๑.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะ

              ๒) กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม มีหน้าที่ ดังนี้

                     (๒.๑) ประสานงานเพื่อดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง

                     (๒.๒) ประสานและดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ของทุกภาคส่วน

                     (๒.๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรององค์การเอกชน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง

                     (๒.๔) ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเพื่อปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                     (๒.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

               ๓) กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง มีหน้าที่ ดังนี้

                     (๓.๑) สืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                     (๓.๒) ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่

                     (๓.๓) ดำเนินการปฏิบัติด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนหรือไต่สวน

                     (๓.๔) จัดทำสารบบงานสำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนหรือการคัดค้านการเลือกตั้ง สารบบคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ในขอบหน้าที่และอำนาจ และตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการหรือเลขาธิการ

                     (๓.๕) การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                     (๓.๖) ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขา พรรคการเมือง

                     (๓.๗) กำกับการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของพรรคการเมืองและสาขา พรรคการเมืองตามที่กฎหมายกำหนด

                     (๓.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

----------------------------------------------------------

ที่มา : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๕๗ , ๕๘

 

 

 

 
 
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2547 ข้อ 54 ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 1. งานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 2. งานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 3. งานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย รวมทั้งงานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
 
การแบ่งส่วนงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ.2547 ข้อ 55 ให้จัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็น 5 งาน ดังนี้
 1. งานอำนายการ มีภาระหน้าที่ดังนี้
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณ รายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  2. ประสานงานกับส่วนงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ในการรวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวเลข และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  5. ตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน บันทึกบัญชี และรายงานบัญชีแยกประเภท
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะ
 2. งานจัดการเลือกตั้ง มีภาระหน้าที่ดังนี้
  1. ประสานงานและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียงประชามติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ การเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ ได้รับมอบหมาย
 3. งานพรรคการเมือง มีภาระหน้าที่ดังนี้
  1. ประสานงานและดำเนินการสนับสนุนกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ในเขตพื้นที่
  2. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. งานการมีส่วนร่วม มีภาระหน้าที่ดังนี้
  1. ประสานและดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
  2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรับรององค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง
  3. การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. งานสืบสวนสอบสวน มีภาระหน้าที่ดังนี้
  1. ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
  2. รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook