Logo
 
 
    1  

หน้าหลัก >> สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
สื่อประชาสัมพันธ์ จว.
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.5)บัญชีรายรับ(แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)
ดาวน์โหลด 1145 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.9) รายงานรายรับและรายจ่าย
ดาวน์โหลด 597 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.1)ใบรับเงิน
ดาวน์โหลด 545 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.2)ใบรับทรัพย์สิน
ดาวน์โหลด 611 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.3)ใบสำคัญรับเงิน
ดาวน์โหลด 1862 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.4)ใบรับรองการจ่ายเงิน
ดาวน์โหลด 5012 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.6)บัญชีรายจ่าย(แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง)
ดาวน์โหลด 1369 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.10)หมายเหตุประกอบรายงานรายรับรายจ่าย
ดาวน์โหลด 548 ครั้ง
แบบยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ส.ส.(แบบ ส.ส.บช.11) แบบสรุปค่าใช้จ่าย, เอกสารนำส่ง
ดาวน์โหลด 920 ครั้ง
ที่เลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 (เปลี่ยนแปลงเป็น โคราชฮอล เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา)
ดาวน์โหลด 481 ครั้ง
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา(หน้า2 จาก 2)
ดาวน์โหลด 488 ครั้ง
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา(หน้า1จาก2)
ดาวน์โหลด 484 ครั้ง
หน่วยเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา
ดาวน์โหลด 619 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562(แบบเอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต)
ดาวน์โหลด 2021 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562 (ใบสมัคร)
ดาวน์โหลด 2195 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562 (ตารางตรวจสอบเอกสารการสมัคร ส.ส.)
ดาวน์โหลด 3881 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562 (หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี)
ดาวน์โหลด 6742 ครั้ง
แบบฟอร์มการสมัคร ส.ส.ปี 2562 (พ.ร.ป.ส.ส.ปี 2561 เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม)
ดาวน์โหลด 340 ครั้ง
ทะเบียนรายชื่อกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(290 แห่ง)
ดาวน์โหลด 5176 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด 298 ครั้ง
หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook