Logo
 
 
    1  

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/11/2564
ยกเลิกประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา
05/11/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2564
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
08/10/2564
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/10/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
04/10/2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04/10/2564
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28/09/2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09/09/2564
ประกาศร่างขอบเขตงาน และราคากลางงานก่อสร้างประตูทางเข้าด้านหลังสำนักงาน และพื้นทาง ค.ส.ล.
11/08/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ณ 22 กรกฎาคม 2563
23/07/2563
ดาวน์โหลด 312 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
18/07/2561
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารพัสดุ
16/07/2561
ขายทอดตลาดพัสดุ(รถยนต์สำนักงานฯ)
28/05/2561
ดาวน์โหลด 464 ครั้ง
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ
24/05/2561
ดาวน์โหลด 446 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กกต.จว.นครราชสีมา ประจำปี 2561
19/10/2560
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน กกต.จว.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561
19/10/2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำถนน สำนักงาน กกต.จว.นครราชสีมา
16/05/2560
ประกาศสองราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างหินใหญ่ เรียงยาแนวด้านหลัง และด้านข้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา
หน้า : [1]

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา |
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
facebook facebook facebook facebook